ธนาณัติธรรมดา

1. หลังจากที่เพื่อน ๆ ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้เพื่อน ๆ ไปชำระเงิน
ที่ทำการไปรษณีย์ โดยกรอกข้อมูล ลงในแบบ ฟอร์ม"ใบฝากธนาณัติในประเทศ"ให้ครบถ้วน
สั่งจ่ายในนาม

บริษัท สกอลลาร์ วิดีโอ จำกัด
23/87-89 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สั่งจ่าย ไปรษณีย์เพชรบุรีตัดใหม่

ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมชำระเงินตามราคาของสินค้าที่ได้สั่งซื้อไว้ค่ะ

2. เจ้าหน้าที่จะออกใบ ธน.31 หรือ "ไปรษณีย์ธนาณัติ (สำหรับผู้รับนำไปรับเงิน)รับใบดังกล่าว
แล้วให้เขียน ชื่อผู้รับเงิน บริษัท Maegomobile จำกัด และชื่อผู้ฝากเงิน (ให้เขียนชื่อของ น้องๆ ที่เป็นผู้ฝากเงิน) ให้เรียบร้อยครบถ้วน

3. จากนั้นนำใบ ธน.31 หรือ"ไปรษณีย์ธนาณัติ (สำหรับผู้รับนำไปรับเงิน)" ใส่ซองสำหรับส่ง ธนาณัติ พร้อมแนบแบบฟอร์ม ยืนยันการสั่งซื้อหรือ คลิกที่นี่ เพื่อPrintแบบฟอร์ม (ไฟล์ PDF ) จากนั้นกรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้สั่งซื้อลงใน แบบฟอร์มให้ถูกต้อง

***สำหรับกรณีการส่งแบบนี้ไม่ต้องติดหลักฐานการโอนเงินลงบนแบบฟอร์ม***

4. จ่าหน้าซองธนาณัติ เขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากส่ง และเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับเมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วส่งซองธนาณัติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ช่องบริการไปรษณีย์เพื่อ
ดำเนินการจัดส่ง และเมื่อทางบริษัท ได้รับธนาณัติแล้วก็จะจัดส่งหนังสือให้เพื่อนๆ ทันทีค่ะ

***สำหรับเพื่อนๆที่เลือกชำระเงินด้วยวิธีการนี้ไม่ต้องแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาให้ทาง
บริษัทนะคะ เนื่องจากทางบริษัท จะได้รับหลักฐานการชำระเงินจากไปรษณีย์ธนาณัติ
ที่เพื่อนๆส่งมาให้แต่ที่สำคัญคือ เพื่อนๆต้องไม่ลืมแนบรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อในการสั่งซื้อมาให้
ครบถ้วนเพื่อเพื่อนๆ จะได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว***

 

Copyright @2008, Faculty Of Business Administration, Maejo University.
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
www.ba.mju.ac.th โทรศัพท์ 053-873280-2 Fax. 053-498151

จัดทำโดย
นายอนุชัย เพ็ญผล รหัสนักศึกษา : 5206105104
นางสาวศิญากร นิตยโรจน์ รหัสนักศึกษา : 5206105089

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Business Information Technology